Kerkrentmeesters
Administratieve gegevens:
Algemene gegevens:
Postadres: Galjoot 1 
3123BE Schiedam
E-mail: kerkrentmeester@pgkethel.nl

Bankrekeningnummers van de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam: 
- NL57 RABO 0373 7237 33 Vrijwillige bijdrage, collecten en giften
- NL 04 RABO 0373 7237 17 Solidariteitskas
ANBI 82.58.58. 379
Kort samengevat zijn dit de taken van een kerkrentmeester:

De kerkrentmeester is met name verantwoordelijk voor het beheer en de financiën van onze wijkgemeente en het gebouw. Wat houden de taken precies in:
Beheer van kerkelijke bezittingen, het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en het sluiten van contracten namens de kerkelijke gemeente.

De taak van kerkrentmeesters heeft ook dikwijls een pastorale kant. 
Daarom is een aantal kerkrentmeesters ook als ouderling van de gemeente bevestigd. 
De kerkrentmeesters stellen de begroting en de jaarrekening op. Zij baseren zich bij het beheer en onderhoud van de gebouwen op het beleidsplan en de meerjarenramingen die daartoe zijn vastgesteld.

De kerk kan niet zonder geld. Dit geldt zowel voor het landelijke apparaat als voor de plaatselijke gemeenten. Daarom wordt u jaarlijks door de colleges van kerkrentmeesters van onze gemeente in de derde week van januari benaderd om een vrijwillige bijdrage te geven (Actie Kerkbalans) en om in oktober mee te doen aan de tweede rondgang. Belijdende leden en doopleden boven de 21 jaar worden in mei aangeschreven en verzocht een bijdrage van € 10,00 te storten voor de Solidariteitskas waaruit landelijke activiteiten van de Protestantse Kerk in Nederland worden betaald.
Daarnaast ontvangen alle leden verspreid over het jaar een acceptgirokaart in verband met bijzondere collecten.

Collectebonnen:

In plaats van contant geld kunt u ook met collectebonnen uw bijdrage geven aan de collecten die in de dienst worden gehouden. Ook is het mogelijk dat u op bovengenoemd bankrekeningnummer uw bijdrage overmaakt. De bonnen zijn verkrijgbaar in de volgende coupures op bladen van 20 stuks, coupons van € 2,00, € 1,00 of € 0,50

De bonnen kunt u bestellen door het overmaken van het bedrag onder vermelding welke bonnen u wenst,  bovengenoemd bankrekeningnummer

Kerkelijke gebouwen:

 

De gebouwen welke mede in gebruik zijn voor kerkelijke doeleinden zijn:

-        Dorpskerk

-        De Ark

-        Terpzicht

-        Schepphuis

-        Pastorie

Dorpskerk:

De Dorpskerk is een rijksmonument en wordt op basis van een meerjaren-onderhoudsplan en in overleg met Monumentenzorg in stand gehouden.

In de huidige vorm dateert de Dorpskerk uit 1630. Die is opnieuw opgebouwd na

verwoestingen en overstromingen in verband met Leids Ontzet in 1572.

Koster is mevr. Jolanda Nooteboom.

 

 

De Ark:

Het kerkgebouw met de zalen is in 1971 gebouwd. De glas-appliqué ramen in de kerkzaal zijn ontworpen door de kunstenaars Manon Lith uit Maassluis.

Het kerkgebouw met de zalen is voor meerdere doeleinden te gebruiken. Voor reserveringen kunt u contact opnemen met de koster/beheerder mevr. Arianne Nagtegaal.

 

Terpzicht:

Op 19 mei 2001 is het gemeentecentrum “Terpzicht” geopend door burgemeester Scheeres. Een toepasselijke naam, omdat het vanuit het gebouw zicht is op de Dorpskerk welke gebouwd is op de terp. Terpzicht is gerealiseerd uit een legaat met een gerichte bestemming.

Voor reserveringen kunt u contact opnemen met mevr. Jolanda Nooteboom.

 

Schepphuis:

’t Schepphuis is een rijksmonument en is oorspronkelijk een parochieschool. Voor reservering van de zaal kunt u contact opnemen met de beheerder, de heer Rob Buitenhuis.

 

Pastorie:

De pastorie is een rijksmonument, is gebouwd in 1891 en wordt bewoond door de predikant. In de Generale regeling rechtspositie predikanten is artikel 10 opgenomen:

De kerkenraad zorgt voor de beschikbaarheid van een passende woon- eb werkruimte binnen de grenzen van de gemeente. De woonruimte is passend als woongenot  en de gebruikskosten in overeenstemming zijn met wat maatschappelijk gangbaar is. De werkruimte biedt tenminste de mogelijkheid tot het ontvangen van gemeenteleden.

 

Naast de kerkelijke gebouwen zijn nog in het bezit van de “kerkelijke” gemeente de volgende verhuurde gebouwen:

-        De voormalige kosterswoning, welke een gemeente monument is

-        De Rank, voormalig gemeentecentrum