ANBI - Beleid - Privacy - Periodieke Gift

Privacyverklaring

Ook de Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam moet aan deze wetgeving voldoen. Dit schrijven is bedoeld om alle gemeenteleden in te lichten.

 
Wat is de bedoeling van de AVG?
Heel eenvoudig gezegd, gaat de AVG over de bescherming van privégegevens – ook die van u. Wij bewaren en verwerken allerlei privégegevens. De AVG verplicht ons om verantwoord en verifieerbaar met deze gegevens om te gaan.
 
Precies welke gegevens bewaren wij?
Uw gegevens worden in het ledenbestand bewaard. Het gaat om het volgende:
-        Uw volledige naam;
-        Uw adres en contactgegevens;
-        Uw geboortedatum en geslacht:
-        Uw huwelijksstatus / geregistreerd partnerschap en eventueel (huwelijks)datum;
-        Uw familiegegevens (met kinderen, voor zover zij leden van de gemeente zijn);
-        De aard van uw lidmaatschap (dooplid, gastlid, belijdend lid, etc.)
 
Waarom worden de gegevens bewaard?
De Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam is, zo luidt onze visie, hecht en toegankelijk. Dit betekent dat wij om elkaar geven en in elkaars vreugde en verdriet willen delen, dat we elkaar in ons geestelijke groeiproces willen bijstaan. Als iemand ziek of jarig is, of een huwelijksjubileum viert, willen de predikant en de wijkouderling dit graag weten. Er is dus een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van lidmaatschapsgegevens zodat de kerkenraad kan weten wie haar leden zijn teneinde contact te kunnen onderhouden en te kunnen bijstaan in het geestelijk en zonodig, materieel welzijn.
 
Hoe lang worden de gegevens bewaard?
Voor zolang u lid van onze gemeente bent, en eventueel nog één of twee jaar erna. Dan verdwijnt u uit onze administratie. Volgens de AVG heeft u namelijk ook het recht om “vergeten” te worden. Op uw verzoek moeten wij uw gegevens geheel of gedeeltelijk uit het bestand verwijderen. U kunt uw verzoek indienen via e-mail bij ledenadministratie@pgkethel.nl of per post: Protestantse Gemeente Kethel te Schiedam, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 4140, 3102 GC Schiedam..
 
Wat moeten de gemeenteleden doen?
Eenvoudig: U moet akkoord gaan met onze omgang met uw persoonsgegevens. Als u wél akkoord gaat, hoeft u helemaal niets te doen; volgens de AVG wordt uw zwijgen geacht toestemming te zijn. Als u bezwaar heeft, moet u dit aan ons laten weten, en ook aangeven welke gegevens van u wij niet mogen bewaren. U mag vragen uw gegevens in te zien.
 
Wie hebben toegang tot de persoonsgegevens?
Verschillende verwerkers. Onder verwerkers wordt verstaan zij die gebruik maken van persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld degenen die het ledenbestand bijhouden. De predikant en ouderlingen hebben uitsluitend toegang tot gegevens welke het pastoraat betreffen (geboortedatum; doop; belijden; huwelijk, etc.).
Het College van Kerkrentmeesters mag de bijdragen voor de kerk bekijken en verwerken en het College van Diakenen de bijdragen voor de Diaconie en de gegevens die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van hulpvragen.